سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه قرآن و حديث ؛ پژوهشکده علوم و معارف حديث ؛ گروه پژوهشی فقه و حقوق  
دبير گروه فقه و حقوق  
1388/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
پژوهش فقهی - حدیثی  
تدریس 
مدرسه ی حجتیه - اردوی تابستانی طلاب آبادان  
مدرس 
 
 
قرآن شناسی  
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیة قم  
مدرس 
1390/07/12 
1390/10/27 
مبانی فهم حدیث  
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم  
مدرس 
1390/11/03 
1391/03/31 
احادیث مشترک امامیة و اهل سنت 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم 
مدرس 
1391/11/15 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مبانی شناخت حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم 
مدرس 
1392/06/24 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حجیت حدیث 
تدریس 
مدرسه عالی خاتم الأوصياء  
مدرس 
1394/10/03 
1394/10/03 
سير تکامل کتب حديث و ابواب فقهی  
تدریس 
مدرسه عالی خاتم الأوصياء  
مدرس 
1394/09/26 
1394/09/26 
تبويب احاديث فقهی  
تدریس 
مدرسه عالی خاتم الأوصياء  
مدرس 
1394/08/21 
1394/08/21 
بررسی و مهارت يابی نسبت به کتاب شريف وسائل الشيعه  
تدریس 
مرکز آموزش های کوتاه مدت المصطفی 
مدرس 
1393/12/02 
1393/12/02 
تعامل حديثی شيعه و أهل سنت  
تدریس 
پژوهشگاه قرآن و حديث ؛ پژوهشکده علوم و معارف حديث  
مدرس 
1394/05/12 
1394/05/19 
مبانی شناخت و حجيت حديث  
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی رهپویان سيد الشهداء 
مدرس 
1395/09/16 
1395/12/15 
حجیت حديث  
تدریس 
دانشگاه اديان و مذاهب 
مدرس 
1395/07/03 
1395/10/11 
مبانی تطبيقی حديث از ديدگاه مذاهب اسلامی  
تدریس 
دانشگاه اديان و مذاهب  
مدرس  
1395/11/03 
1396/03/31 
فقه مقارن2 (مستحدثات) 
تدریس 
جامعة المصطفى العالميةمدرسه عالی فقه تخصصی گروه فقه خانواده 
مدرس 
1396/10/15 
1397/02/15 
فقه 6 رد نکاح ارشد فقه خانواده  
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1397/07/05 
1397/11/03 
فقه و حيات اجتماعی  
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1397/11/25 
1398/03/23 
مقاصد الشریعه  
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب  
مدرس  
1397/11/27 
1398/03/22 
قواعد فقهی مقارن  
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم  
مدرس  
1397/10/17 
1398/02/09 
قرائت و درک متون فقهی  
تدریس 
بنیاد فقهی مدیریت اسلامی  
مدرس 
1398/06/24 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روش تفسیر قرآن و فهم حدیث  
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب  
مدرس  
1398/07/07 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فقه مقارن ۱ (طهارة و صلاة)  
تدریس 
مرکز فقهی امام حسين عليه السلام  
مدرس 
1400/04/19 
1400/05/01 
تاریخ علم اصول