تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1394 
مذاهب فقهی 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
18.71 
سطح 1 
1388 
 
 
17.86 
سطح 2 
1391 
فقه و اصول 
حوزه علميه قم 
14.00 
دکترا 
1400 
فقه مقارن  
دانششگاه غير انتفاعی المصطفی  
18.00