ضرورت بازشناسى دانش اصول با رویکرد تطبیقى در آثار شهیدین و صاحب معالم
57 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات فقه واصول کنگره ی بین المللی شهیدین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/4/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش اصول دانشى است پدید آمده در دامان فقه و براى پاسخ گویى به نیاز هاى فقهى، بى توجهى به این بستر حقیقى منشأ نگاه استقلالى صرف به این دانش گردیده و آن را از مسیر اصلى خویش دور مى سازد . شهید اول براى جلو گیرى از چنین رویکردى و حفظ بستر حقیقى این دانش اقدام به ارائه طرحى نو مى نماید که این طرح توسط شهید ثانى تثبیت شده و توسط صاحب معالم به اوج مى رسد . در این مقاله این حقیقت بررسى و تبیین شده و چگونگى راه هاى اصلاح روند موجود و بازیابى فضاهاى مناسب براى رویکرد صحیح اصولى بر مبناى حرکت شهیدین و صاحب معالم متناسب با فضاى موجود در حوزه هاى علمیه مورد کنکاش قرار گرفته است .