واکاوی متون مشترک حدیثی در منابع فریقین
53 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن و سنت در مباحث اسلامی محور اساسی اندیشه و علم را تشکیل می دهد. همگام سازی اندیشه های دین مداران در این دو حوزه از اهمیت و تأثیر بالایی برخوردار است. در حوزه ی قرآن کریم و جایگاه متمایز آن در اندیشه ی تقریب میان اندیشمندان اسلامی بحث های بسیار ارائه شده است، اما به حوزه ی حدیث شاید کمتر توجه شده است. حال آن که حدیث به عنوان دومین رکن اساسی اندیشه ی اسلامی جدای از اهمیت ویژه از قابلیت های بالایی در این حوزه برخوردار است. این مختصر به پی جویی حوزه ای از حدیث که کمتر مورد دید عموم قرار می گیرد یعنی "متون مشترک حدیثی" پرداخته تا با تبلور آن، جایگاه، نقش و کارکرد حدیث در مباحث تقریب جدی تر دیده شود. در این تحقیق تحلیل متون مشترک حدیثی، انواع متون مشترک، جایگاه آن، و تأثیرات شگرف این متون در حوزه ی تقریب ـ وبالاتر از آن ـ در پیشبرد اندیشه ی اسلامی مورد دقت قرار گرفته است.