واکاوی روش ابن حزم در اثبات حدث بودن نوم برای وضوء «ساختار شناسی و تطبیق مبانی»
50 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه مقارن
نقش: نویسنده
سال نشر: 95
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش شناسی تطبیق گرا با نگاه جزئی و مسأله محور از جمله مباحث مهم در روش شناسی است. این بحث از جدید ترین مباحث در حوزه ی فقه است، که تا پیش از دوران معاصر، شاید کمتر توجه فقیهان را به خود جلب نموده است. تطبیق این گونه مباحث بر فقیهانی مانند ابن حزم، که هم تغییر مذهب را تجربه کرده و هم امام یک مذهب فقهی است، می تواند در بر دارنده ی نکات روش شناسانه ی فراوانی باشد. در این پژوهش برآنیم تا مسأله ی «ناقضیت نوم برای وضوء » را، که از یک سو، خود، مسأله ای مورد اختلاف است و از سوی دیگر، ابن حزم در آن به مخالفت با جمیع اهل سنت می پردازد، مورد واکاوی قرار دهیم، تا در پرتو آن نکات روش شناسانه ای را در باب استنباط فقهی و کیفیت تعامل با نص مورد دقت قرار دهیم. از جمله نکات مهم در بحث روش که در این پژوهش به دست می آید می توان به: کیفیت تصرف در معنای ظاهر از نص و چگونگی انصراف معنا، تحلیل تاریخی و استفاده از آن در مقام استدلال به قاعده ی نسخ و تأثیر آن در حل تعارضات میان نصوص و همچنین به نقش تنقیح موضوع در تأیید حکم مستنبَط اشاره نمود.