روش شناسی فقه زیدیه
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه اهلبیت علیهم السلام شماره 81 ـ 82
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبیین گرایش فقهی مذهب زیدیه نسبت به امامیه و اهل سنت، با تکیه بر بررسی و تحلیل روش بحث فقهی در میان فقهای زیدیه موضوع این مقاله است. این مهم در ضمن بحث از دو مسأله ی اختلافی و تبیین مستندات و روش بحث فقهی در آن ها صورت می گیرد. یک مسأله «ناقضیت نوم برای وضوء» که زیدیان در آن مخالف شیعه و موافق اهل سنت فتوا داده اند؛ و مسأله ی دیگر «أذان بحی علی خیر العمل» است که نقطه مقابل «ناقضیت نوم» از نظر فتوایی است. با توجه به متغیر بودن نتیجه و فتوا در موافقت و مخالفت، و وحدت روش بحث فقهی زیدیان، نسبت به هر دو مسأله، روشن می شود که زیدیان در روش بحث فقهی، متمایل به اهل سنت اند و نسبت به فقه امامیه، جز اتفاق در برخی فتاوا، هیچ تناسب دیگری ندارند. در این پژوهش اهمیت «روش شناسی بحث فقهی»، در مقابل «اتفاق در فتوا» و نقش تعیین کنده ی آن در تعیین گرایشات فقهی نیز تبیین می گردد.