مفهوم شناسی و نسبت سنجی دو اصطلاح حدیث و سنت
59 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی ترويجی حدیث حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تصور رايج در انديشه و زبان حديث پژوهان، این همانی دو اصطلاح سنت و حدیث است. این تصور آفات پژوهشی فراوانی را در حوزه اندیشه ای و کارکردی حدیث ایجاد نموده است. اصطلاح پژوهی این دو واژه در دانش حديث با توجه به پيش فرض ها، کارکردها و مصاديق آن، نمايانگر تغاير مفهومی سنتو حديث بوده که اصطلاح نگاری های موجود را با پالشی جدی مواجه می سازد. ضبط دقیق اصطلاح سنت در دانشحدیث به معنای «ما صدر عن النبي (ص)» و تبيین نقاط فارغ مفهوم حديثی آن با مفاهیم هم عرض در دیگر دانش های اثرگذار بر حدیث و هم چنین اثبات دلالت اصطلاحی حدیث بر گزارشسنت موضوع این نگارش است.