دیدار رهبری ◂ آیت الله سید منذر حکیم_سید محمد حسن حکیم
نشست تخصصی شهید صدر ایکنا