دیدار رهبری ◂ آیت الله جوادی آملی ـ سید محمد حسن حکیم
دیدار اساتید مرکز تخصصی حدیث با آیة الله جوادی آملی