دیدار رهبری ◂ الدکتور عباس البستانی ـ سیدمحمد حسن حکیم
نشست علمی ترجمه متون دینی