دیدار رهبری ◂ آیت الله اراکی ـ سید محمد حسن حکیم
نشست علمی فقه