دیدار رهبری ◂ الدکتور احمد کریمة ـ سید محمد حسن حکیم