دیدار رهبری ◂ حسین البرکة ـ سید محمد حسن حکیم
13/ 09/ 1393