«مدارک فقه أهل السنة علی نهج وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»
60 بازدید
موضوع: فقه و اصول
مصاحبه کننده : خبر گذاری فارس
محل مصاحبه : قم دارالحدیث
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبر گذاری فارس
تاریخ نشر : Feb 17 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0